Porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas (zmluvná pokuta, zodpovednosť v malom konkurze, náhrada škody, trestnoprávne následky)

24.11.2023 (09:00-17:00)

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík
Advokátska kancelária PALČÍK & PARTNERS s.r.o.,
advokát a správca

Hotel Lesná**** Stará Lesná

Cena: 126 EUR

Počet kreditov: 5

Harmonogram:

09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:35 krátka prestávka
10:35 – 12:00 prednáška
12:00 – 12:45 obed
12:45 – 14:45 prednáška
14:45 – 15:00 coffeebreak
15:00 – 17:00 prednáška


Program:

 1. Vstup do problematiky, význam právnej úpravy, krátky historický exkurz.
 2. Zmluvná pokuta mimo konkurzného konania? Konkurzný inštitút ako prevencia a sankcia pred vyhlásením konkurzu.
 3. Podmienky vzniku zodpovednosti (dlžník, povinná osoba, úpadok, márne uplynutie lehoty, porušenie vlastnej povinnosti, liberačné dôvody, dobrovoľné plnenie).
 4. Trestnoprávne následky.
 5. Mimosúdny procesný postup správcu (postup predbežného správcu pred vyhlásením konkurzu a postup správcu majetku úpadcu po vyhlásení konkurzu až po súdne vymáhanie pohľadávky).
 6. Opis a postup súdneho vymáhania zmluvnej pokuty na súde (sporové strany, žalobná narácia, žalobný petit, prílohy k žalobe). Povaha súdneho sporu.
 7. Ako sa (ne)brániť pred žalobou o zaplatenie zmluvnej pokuty (procesná obrana žalovaného a procesný útok žalobcu).
 8. Bližší pohľad na meritórne rozhodnutie súdu (rozhodnutie o vylúčení a diskvalifikácia štatutárneho orgánu).
 9. Zodpovednosť štatutárneho orgánu v „malom konkurze“ – prísna či benevolentná úprava v porovnaní so zmluvnou pokutou podľa II. časti ZKR?
 10. Zodpovednosť za škodu – úvod do problematiky a vzťah k zmluvnej pokute.
 11. Základné predpoklady zodpovednosti za škodu (škodca, porušenie vlastnej povinnosti, vznik a výška škody, kauzálny nexus, poškodený, liberačné dôvody.


Viac informácií