Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (osobitosti v konkurze)

6.10.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Ivana Križová Červenáková

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 2

  • Otvorenie a uzavretie účtovných kníh účtovnej jednotky, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz
  • Špecifiká účtovníctva v konkurze
  • Aplikačné problémy účtovnej evidencie, spracovania účtovných a daňových výkazov v insolvenčných konaniach
  • Oceňovanie majetku a záväzkov
  • Osobitosti oceňovania majetku v konkurze
  • Účtovné doklady potrebné pre posúdenie úpadku dlžníka a kedy nastal