Konkurz podľa druhej časti ZKR

5.10.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Tomáš Szalontay

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A
040 01 Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

  • Návrh na vyhlásenie konkurzu - dlžnícky a veriteľský návrh
  • Začatie konkurzného konania. Účinky
  • Štádium pred vyhlásením konkurzu. Predbežný správca
  • Poskytovanie súčinnosti predbežnému správcovi dlžníkom a tretími osobami