Všeobecne o konkurze a reštrukturalizácii

12.4.2023 (13:00-17:00)

Lektor: JUDr. Tomáš Palčík

Priestory spoločnosti V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice

Cena: 50€ s DPH (41.66€ bez DPH)

Počet kreditov: 3

Obsahové zameranie - právo:

  • Všeobecne o konkurze a reštrukturalizácii
  • Právna úprava
  • Vzťah insolvenčného práva k ostatným právnym odvetviam
  • Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
  • Definícia pojmov – úpadok, predlženie, platobná neschopnosť, dlžník/úpadca, správca, konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie
  • Fázy konkurzného konania, reštrukturalizačného konania a konania o oddlžení